دسترسی به آرایه در لیوت
برای دسترسی به آرایه ها در لیوت از ساختار زیر استفاده میکنیم :

که به جای array_name از نام آرایه استفده میکنیم.

 

دسترسی به آرایه در اکتیوتی
برای دسترسی به یک آرایه در اکتیویتی از به صورت زیر عمل میکنیم :

که به جای array_name نام آرایه دلخواه موجود در  String.xml را می نویسیم.
درنهایت آرایه ما در MyArray ذخیره می شود که در صورت دلخواه میتوانید نام آن را تغییر دهید .