با فصلی جدید از سری آموزش های جاوا در خدمت شما هستیم.از مطالبی که در این فصل مشاهده خواهید کرد :
– ظرف ها و ساختمان داده ها
-لیست : نیازی که با آرایه تامین نمی شود
– – محدودیت آرایه ها
– – امکاناتی که آرایه ها ندارند
– – ظرف هایی از اشیاء
– مثال : کلاس ArrayList
– – محدود کردن نوع اشیاء لیست
– واسط java.util.List
– – درباره واسط List
– تمرین عملی برای ArrayList
– آرایه بهتر است یا ArrayList
– – نگاهی به پیاده سازی ArrayList
– – تبدیل آرایه به ArrayList
– لیست پیوندی (Linked List)
– – مفهوم لیست پیوندی
– – مرور حذف و اضافه به لیست پیوندی
– – کلاس LinkedList
– – ArrayList بهتر است یا LinkedList
– مجموعه در جاوا (Set)
– – تفاوتهای اصلی List و Set
– – مجموعه یا لیست؟ کدام بهتر است؟
– – Collection
– – تبدیل Collection به آرایه
– اهمیت متدهای equals و hashCode
– – اهمیت تعریف متد equals در ساختمان داده های جاوا
– – ساختمان های داده مبتنی بر Hash
– – متد hashCode در جاوا
– نگاشت ( Map ) در جاوا
– – درباره Map
– -نگاهی به واسط Map
– – تغییر مقدار با کمک put
– مفهوم پیمایشگر (Iterator)
– – متد iterator در جاوا
– تغییر همزمان در یک ظرف
– – تغییر همزمان (Concurrent Modification)
– – مفهوم شکست سریع (Fail Fast)
– مقایسه ترتیب اشیاء
– – مقایسه دو شیء
– – واسط Comparable
– کلاسهای کمکی Arrays و Collections
– سایر ظرف ها
و …

  برای دانلود این فیلم آموزشی کلیک کنید  

جاوا

بازنشر : من و اندروید – مرجع : جاواکاپ