سلام به همه من و اندرویدی های گرامی . امدوارم حالتون خوب باشه
فصل سیزدهیم از دوره آموزشی جاوا مدیریت خطا و استثناء هست .از  موضوعاتی که در این فصل مشاهده می کنید :
– ماهیت خطا و استثناء
– – مدیریت استثناءها
– استثناء (Exception) چیست ؟
– – رفتار پیش فرض جاوا در زمان بروز استثناء
– – مدیریت استثناء (Exception Handling)
– چارچوب مدیریت استثناء (Exception Handling Framework)
– – مثالی از مدیریت استثناء در جاوا
– – وقتی یک استثناء رخ می دهد، چه می شود؟
– – نحوه عملکرد چارچوب مدیریت استثناء
– چارچوب مدیریت استثناء در جاوا
– – کلیدواژ ههای جاوا در چارچوب مدیریت استثناء
– – – throw در جاوا
– – – throws در جاوا
– – – try در جاوا
– – – catch در جاوا
– مزایای چارچوب مدیریت استثناء
– – جداسازی کدهای مدیریت خطا
– – روش سنتی مدیریت خطا
– – روش جدید مدیریت خطا
– – مفهوم Stack trace
– انواع استثناء Exception Classes
– – دسته بندی انواع خطاها و استثناها
– – نحوه ایجاد کلاس Exception جدید
– Finally
– – ماستثنا تو در توفهوم Finally
– – بلاک finally
– – مدیریت استثناء ها به صورت تو در تو ( () Nested try-catch)
– استثناهای چک شده و چک نشده (Checked and Unchecked Exception)
– – سلسله مراتب کلاسهای استثناء
– – استثناهای چک نشده
– استثناها و موضوع وراثت
– – کلاسهای استثنا و سلسله مراتب
– – استثناها و ارث بری
– – چرا متدی در زیرکلاسنم یتواند استثناهای بیشتری پرتاب کند؟
– امکانات جدید از جاوا ۷
– – catch چندگانه
– – امکان try-with-resources
– بِه روشها و اشتباهات رایج در کاربرد استثنا
– – استفاده نادرست از استثناها
– – بازپرتاب استثنا و پرتاب استثنای جدید
دریافت (catch) مناسب
و …

 برای دانلود مستقیم از سرور من و اندروید کلیک کنید 

مدیریت خطا

امکان قرار داشتن تبلیغات در فیلم های آموزشی وجود دارد.
باز نشر : من و اندروید – مرجع (جاواکاپ)