بوسیله Check box ها می توانیم یک یا چندین گزینه را جهت انتخاب به کاربر نمایش دهیم.هر کدام از این چک باکس ها بدون هیچ وابستگی به چک باکس های دیگر میتواند تیک زده شده و یا تیک آن برداشته شود.(در زیر نمونه ای از استفاده ی چک باکس ها را مشاهده می کنید )

نحوه تعریف چک باکس توسط XML
برای قرار دادن یک Check Box در لیوت کد< … CheckBox> رو درون لیوت قرار میدهیم که به جای سه نقطه خصوصیات این ویو را مینویسیم .متن هر چک باکس را هم با بکاربردن خاصیت android:text مشخص می کنیم.