-آموزش ایجاد اشیاء در جاوا .xml اندروید action در اندروید Activity Activity Name اندروید Activity اندروید Adaptor View چیست Adaptor چیست android:layout_height android:layout_width android:name اندروید android:showText=true android:text android:textoff android:textOn android:text در اندروید android studio Android Studio Sdk Android studio them Android TV چیست Android Virtual Device Android wear چیست API API Level در اندروید چیست API Level چیست Api اندروید Api اندروید Api اندروید چیست دانلود Api اندروید Api اندروید چیست Api برنامه نویسی API در اندروید API در برنامه نویسی Api در برنامه نویسی چیست AppCompatActivity Application Name در اندروید Application Programming Interface app در اندروید استادیو autoboxing و unboxing در جاوا AVD AVD Manager AVD اندروید استادیو avd پیش فرض Button Button در اندروید Button در اندروید استادیو catch در جاوا catch چندگانه در جاوا CheckBox checked در اندروید Classpath چیست class جاوایی class ها در جاوا ClathpaTH Clathpath در جاوا Cleanup در جاوا Collectiion در جاوا Company Domain در اندروید comparable در جاوا Composition در جاوا ConstrainLayout ConstraintLayout در اندروید ConstraintLayout چیه Constructor در جاوا Constructor های java dn Eclips Editor اندروید استادیو EditText Edit Text EditText در Activity EditText در اندروید Edit Text در اندروید Empty Activity Emulator Emulator اندروید Emulator چیست Encapsulation جاوا enum enum در جاوا Erasure جاوا Exception Exceptions در جاوا f fill_parent وmatch_parent findViewByID for در جاوا Garbage Collector Garbage Collector در جاوا Generic در جاوا Genymotion getBooleanExtera getClass جاوا getDoubleExtera getIntent getIntent در اندروید getIntExtera getStringExtera goto در جاوا Gradle GridLayout HardCoding چیست ؟ Hint در اندروید IDE های اندروید if در جاوا ImageButton Image Button در اندروید Immutable در جاوا Import Android Studio Inheritance در جاوا Initialization Block جاوا Initialization در جاوا Inline Initialization جاوا inputType inputType در اندروید Intent Intent در اندروید interface در جاوا IS-A در جاوا isChecked() Iterator در جاوا j JAR چیست java Java 8 javacup javadoc java docs Java Jdk چیست Java Object Lide Cycle java در اندروید استادیو JDK Jdk اندروید Jdk برای اندروید Jdk دانلود Jdk دانلود 8 Jdk دانلود جاوا Jdk دانلود ها Jdk مخفف چیست JDK چیست Layout Layout Name اندروید layout_width آشنایی با خاصیت Layout اندروید Library اندروید LinearLayout ListView در اندروید List در جاوا MainActivity manifest در اندروید استادیو Map در جاوا match_constraint چیست match_parent در ConstraintLayoit menu در اندروید استادیو Metaspace Method Method در جاوا Minimum SDK چیست mipmap mipmap در اندروید استادیو Navigation Bar اندروید استادیو New Project Object در جاوا onClick OnclickListener در اندروید onClick در اندروید oop جاوا Overloading جاوا overloading در جاوا Overload در جاوا Override در جاوا Overriding چیست Package access Package access جاوا Package Name اندروید استادیو Package Name در اندروید Package Name چی هست package در جاوا چیست Parameter Passing Permanent Generation Phone And Tablet اندروید Polymorphism Polymorphism در جاوا print و println در جاوا Private جاوا projct explorer Project Editor اندروید استادیو Property جاوا Property ها در لیوت Protected جاوا Public putExtera putExtera در اندروید R RadioButton در اندروید Raw Type در جاوا relative layout RelativeLayout RelativeLayout چیست res در اندروید استادیو R در اندروید scaner.nextInt scanner در جاوا Sdk اندروید Sdk اندروید استودیو Sdk اندروید دانلود Sdk اندروید چیست Sdk برای اندروید SDK چیست setContentView در اندروید setHint setId setText setTextColor setTextSize Set در جاوا Spinner Spinner در اندروید static در جاوا string-array string-array در اندروید string.xml super در جاوا SWITCH در جاوا Switch ها دراندروید Taost دزر اندروید textOff TextView TextView در اندروید Text View در اندروید this در جاوا this چیه throws در جاوا throw در جاوا Toast Toast در اندروید Toggle ToggleButton toString toString در جاوا try در جاوا UML _Diagram UML _Diagram چیست Variable Argument List Version control چیست VideoView VideoView در اندروید View ViewGroup viewgroup در اندروید View در اندروید view چیست while در جاوا wrap_content اندروید xml [dsj آبجکت در جابا آداپتور در اندروید آدرس نگهداری Layout آرايه های چند بعدی در جاوا آرايه های چند بعدی نامتوازن آرایه (ARRAY) در جاوا آرایه در java آرایه در اکتیویتی آرایه در جاوا آرایه در لیوت آرایه رشته ای در اندروید آرایه ها در اندروید آرایه ها و رشته ها هم شیء هستند آرایه چیست آشنای با محیط اندروید استادیو آشنایی با Activity آشنایی با IDE های جاوا آشنایی با Intent در اندروید آشنایی با Layout آشنایی با استاتیک در جاوا آشنایی با اندروید استادیو آشنایی با اکتیوتی در اندروید آشنایی با اکتیوتی و لیوت آشنایی با بخش های مختلف حافظه آشنایی با برنامه های کنسول آشنایی با بسته (package) در جاوا آشنایی با جاوا آشنایی با حلقه های تو در تو آشنایی با خاصیت layout_height آشنایی با ساختار شرطی در جاوا آشنایی با فایل String.xml آشنایی با لیوت آشنایی با لیوت در اندروید آشنایی با متد isChecked آشنایی با محیط توسعه (IDE) آشنایی با محیط های توسعه جاوا آشنایی با مفهوم وراثت آشنایی با کاراکتر های ویژه جاوا آشنایی با کلاس فرزند ( Child Class) آشنایی با کلاس پایه (Base Class) آمزوش کار با ListView در اندروید آموزش ArrayList در جاوا آموزش Button در اندروید آموزش ConstraintLayout آموزش enum در جاوا آموزش interface آموزش java آموزش UML Class Dagram آموزش UML _Diagram آموزش WebView آموزش آبجت آموزش اتصال آرایه به لیست ویو آموزش اجرای اپلیکیشنروی شبیه ساز اندروید آموزش اجرای اکتیوتی به وسیله Intent آموزش اجرای برنامه جاوا آموزش ارسال داده توسط Intent آموزش استفاده از Toast در اندروید آموزش استفاده از ToggleButton آموزش اسپینر در اندروید آموزش اندروید آموزش اندروید از صفر آموزش اندروید استودیو آموزش اندروید موبایل آموزش اندروید پروژه محور آموزش ایجا Edittext آموزش ایجاد Switch د اندروید آموزش ایجاد TextView در اندروید آموزش ایجاد ToggleButton در اندروید آموزش ایجاد ادیت تکست در اندروید آموزش ایجاد شئ در جاوا آموزش برنامه نویس java 8 آموزش برنامه نویسی Java آموزش برنامه نویسی جاوا آموزش برنامه نویسی شئ گرا در جاوا آموزش تابع findViewByID در اندروید آموزش تبدیل Collection به آرایه آموزش تعریف CheckBox در اندروید آموزش تعریف EditText در اندروید استادیو آموزش تعریف Image Button در اندروید آموزش تعریف متد در جاوا آموزش تغییر تم اندروید آموزش جاوا آموزش جاوا اندروید آموزش جاوا به زبان فارسی آموزش جاوا شئ گرا آموزش جاوا من و اندروید آموزش جاوا و اندروید آموزش جنی موشن آموزش دانلود Eclips آموزش دانلود Genymotion آموزش دانلود اندروید استادیو آموزش دانلود و نصب Genymotion آموزش ساخت ابجکت در java آموزش ساختمان داده ها آموزش ساختن AVD آموزش ساختن Empty Activity آموزش ساختن اپلیکیشن در اندروید آموزش ساختن اپلیکیشن در اندروید استادیو آموزش ساختن اکتیوتی جدید در اندروید استادیو آموزش ساختن دستگاه مجازی اندروید آموزش ساختن دستگاه مجازی در Genymotion آموزش ساختن دستگاه مجازی در جنی موشن آموزش ساختن فایل XML در اندروید استایو آموزش ساختن لیست در اندروید آموزش ساختن پروژه در اندروید استادیو آموزش ساخت پروژه در جاوا آموزش عملی جاوا آموزش فرستادن مقدیر دلخواه به اکتیوتی دیگر آموزش لیست ویو آموزش لیست پیوندی در جاوا آموزش مبانی جاوا آموزش مقدمات جاوا آموزش نصب Android Studio آموزش نصب Genymotion آموزش نصب JDK آموزش نصب اندروید استادو آموزش نصب اندروید استادیو آموزش نصب اندروید استودیو آموزش نصب پلاگین Genymotion روی Android Studio آموزش نصب گوگل اندروید استودیو آموزش نوشتن برنامه جاوا آموزش پاسخگویی به لمس کاربر در اندروید آموزش پخش صدا در اندروید آموزش پخش ویدئو در برنامه نویسی اندروید آموزش پرش از یک اکتیوتی به اکتیوتی دیگر آموزش پروژه محور چاوا آموزش پیاده سازی رابط در جاوا آموزش پیکربندی اندروید استادیو آموزش کار با Activity و Layout آموزش کار با AVD آموزش کار با ConstraintLayout آموزش کار با Intent آموزش کار با Intnt آموزش کار با Switch در اندروید آموزش کار با دکمه در اندروید آموزش کار با لیست ویو آموزش کار با متد findViewByid آموزش کار کردن با Android Studio آموزش کامل نصب اندروید استودیو آموش Method در جاوا آیجکت چیست ابرکلاس (super class) چیست اتصال ConstraintLayout اتصال Genymotion به اندروید استادیو اتصال به اینترنت در اندروید اتصال جنی موشن به اندروید استادیو اجرای اپلیکیشن روی Genymotion ادیت تکست ادیت تکست در اندروید اربرد چند ریختی ارتباط اکتیوتی با لیوت ارتباط اکتیویتی با لیوت ارث بری در استثنا ها ارث بری در جاوا ارث بری چندگانه کلاس ها در جاوا ارجاع ها در جاوا ارسال پارامتر به JAVA ارسال پارامتر به JAVAc ارسال پارامتر به متدها در جاوا ارسا پارامتر در جاوا استاتیک استثنا تو در تو استصنا در جاوا استفاده از برچسب برای حلقه ها در جاوا استفاده از فونت سفارشی استفاده از متد isChecked در Toggle Button استفاده مجدد از برنامه ( Software Reuse ) اسم پکیج در اندروید اسپینر اندروید اسپینر در اندروید اسپینر در اندروید استودیو اسکنر در جاوا اشقی زخیهدل اشکال یابی جاوا اشیاء تغییر ناپذیر (Immutable Objects) اشیاء جاوا المنت المنت Button در اندروید المنت Edit Text اموزش نصب جنی موشن اموزش چند ریختی امولاتور جنی موشن امکانات Eclips امکانات IDE جاوا امکانات ایکلیپس امکانات جدید جاوا 7 امکانات شئ گرا امکانات محیط توسعه جاوا امکانات محیط های توسعه (IDE) انتساب های عددی در جاوا انتقیاد پویا در جاوا انقیاد در زمان اجرا انقیاد در زمان کامپایل انقیاد متد انقیاد پویا و ایستا انواع استثناء انواع داده عام در جاوا انواع داده های اولیه در جاوا انواع فایل XML اندروید انواع متغیر در جاوا انواع نسخه های اندروید انکپسولیشن اپلیکیشن محاسبه گر سن قسمت اول اپلیکیشن محاسبه گر سن قسمت دوم اچرای اکتیوتی به وسیله Intent اکتویتی چیست اکتیوتی اکتیوتی و لیوت در اندروید اکتیویتی اکتیویتی اندروید اکتیویتی اندروید چیست اکتیویتی در اندروید اکتیویتی در اندروید چیست اکتیویتی چیه ایجاد آرایه در اندروید ایجاد آرایه در اندریود ایجاد اولیه اشیاء در جاوا ایجادذ کلاس در جاوا ایکلیپس بازگردانی تنظیمات اندروید استادیو بخش های مختلف حافظه برنامه نویسی اندروید با PhonGAP برنامه نویسی اندروید با اندروید استادیو Android Studio برنامه نویسی اندروید با ایکلیپس Eclips برنامه نویسی اندروید در Visual studio بلوک مقداردهی اولیه بهترین روش برنامه نویسی اندروید تابع equals در جاوا تابع findeviewbyid تابع findViewByID() کار با تابع setContentView() تاریخچه جاوا تاریخچه نسخه های اندروید تاچ در اندروید تاگل باتن در اندروید تبديل مستقیم انواع داده تبدیل آرایه به ArrayList تبلت اندرویدی ترکیب در جاوا ترکیب چیست تعریف API تعریف آرایه اندروید تعریف آرایه در string.xml تعریف آرایه در xml تعریف آرایه رشته ای تعریف داده عام در جاوا تعیین اسم اکتیویتی تعیین اسم لیوت تعیین خواص View ها تعیین خواص المنت های لیوت تعیین طول و عرض عناصر در اندروید تغییر تایپ فیس تغییر دادن TextView از داخل اکتیویتی تغییر فونت در برنامه نویسی اندروید تغییر نام پکیج در اندروید تغییر پکیج نیم تفاوت ArrayList با LinkedList تفاوت dp و dpi تفاوت fill_parent با match_parent تفاوت JDK و JRE تفاوت primitive types و reference types تفاوت switch و toggle Button تفاوت آرایه با ArrayList تفاوت آرایه با لیست تفاوت نسخه های اندروید تلویزیون اندرویدی تم تمام نسخه های اندروید تم اندروید استادیو تمرین جاوا تنظیمات Genymotion تنظیمات کارخانه اندروید توضیحات (COMMENTS) در جاوا تیک خوززدن چک باکس در اندروید جااوکاپ جاوا جاوا Jdk چیست جاوا آموزش جاوا برای اندروید جاوا دانلود جاواداک جاوا دوبله جاوا چیست جاواکاپ جنریک در جاوا جنریک چیست جنی موشن جنیموشن جنی موشن من و اندروید جنی موشن چیست حلقه ها در برنامه نویسی جاوا حلقه ها در جاوا حلقه های تو در تو در جاوا حلقه های تکرار در جاوا حوه ذخیره سازی اشیاء (Objects) و ارجاع ها (References) خاصیت خاصیت hint خاصیت id خاصیت onclick خاصیت text خاصیت text color خطا ها در جاوا خواص مربوط به Button در اندروید دانلود دانلود Android Studio دانلود Android Studio 2.2 دانلود Android Studio Bundle دانلود Android Studio با Sdk دانلود Android Studio ویندوز 10 دانلود Api اندروید دانلود Eclips دانلود JDK دانلود JDK 8 دانلود Jdk اندروید دانلود Jdk برای ویندوز 64 بیتی دانلود PDF آموزش جاوا دانلود Sdk اندروید 2.3 دانلود Sdk اندروید 4.4 دانلود آموزش های جاواکاپ دانلود اندروید استادیو دانلود اندروید استادیو 2/1/2 دانلود اندروید استودیو دانلود اندروید استودیو 2.2.2 دانلود ایکلیپس دانلود برنامه اندروید استادیو دانلود برنامه جنی موشن دانلود جاوا دانلود جاوا فارسی دانلود جنی موشن دانلود دستگاه مجازی Genymotion دانلود رایگان آموزش Java دانلود رایگان فیلم آمزوش برنامه نوسی java دانلود فیلم آموزش برنامه نیوس جاوا دانلود فیلم آموزش جاوا دانلود فیلم آموزش جاوا فارسی دانلود فیلم آموزش ساختمان داده دانلود فیلم اموزش برنامه نوسی جاوا دانلود مستقیم جنی موشن دانلود نرم افزار اندروید استادیو دانلود نسخه های اندروید دریافت اطلاعات در جاوا دسترسی به آرایه ها دسترسی به المنت های لیوت از داخل اکتیوتی دستور BREAK در جاوا دستور CONTINUE در جاوا دستور import در جاوا دستور prinntln در جاوا دستور scaner در جاوا دستور شرطی در جاوا دستور چاپ در جاوا دستگاه مجازی اندروید دستگاه های اندرویدی دکمه در اندروید ذخیره سازی آیجکت در جاوا ذخیره سازی اشیاء جاوا ذخیره سازی اشیاء در Java ذخیره سازی اشیاء در جاوا ذخیره سازی مقادیر در فایل Strnig.xml رابط برنامه نویسی رابط برنامه نویسی اپلیکیشن راهنمای نصب اندروید استودیو راهنمای نصب جنی موشن رفتارهای انتزاعی رفع مشکل AVD رویداد onClick در اندروید رویداد کلیک Button رویداد کلیک در اندروید ریست اندروید استادیو زباله روب زباله روبها درجاوا زباله روبها در جاوا (Garbage Collector) زجاع ها در جاوا زیر کلاس (Subclass) چیست زیر کلاس ها (Subclass) چیست زیرکلاس ها در جاوا ساختار تعریف یک View ساختار تعریف یک المنت ساخت اسپینر در اندروید ساخت لیست کشویی سده در اندروید ساختمان داده ها در جاوا ساختمان های داده در جاوا ساختن پروژه در Android Srudio سازنده اَبَرکلاس سازنده در جاوا سازنده ها (Constructor) در جاوا سازنده هایی با پارامتر ساعت اندرویدی سربار کردن متدها سربار کردن متدها java سربار کردن متدها در جاوا سربار کردن متدها چیست سربار کردن متدها یعنی چی سطح API در اندروید سطح API مناسب اپلیکیشن اندروید سطح دسترسی Package access ( دسترسی در بسته ) سطح دسترسی Private (خصوصی) سطح دسترسی Protected( محفوظ ) در جاوا سطح دسترسی Public سطح دسترسی Public ( عمومی ) سطوح دسترسی در جاوا سطوح دسترسی کلاس ها در جاوا سفارشی کردن فونت ها دراندروید سلسله مراتب کلاس ها سلسله مراتب کلاس ها (Class Hierarchies) سوییچ سوییچ در اندروید سیستم عامل اندروید چیست شئ چیست شبیه ساز Genumotion شبیه ساز اندروید شبیه ساز اندروید Genymotion شبیه ساز اندروید برای Pc شبیه ساز اندروید برای ویندوز شبیه ساز اندروید برای ویندوز 8 شبیه ساز اندروید برای کامپیوتر شبیه ساز اندروید بر روی ویندوز شبیه ساز اندروید کم حجم شبیه ساز جنی موشن شرط در برنامه نویسی جاوا شنایی با ماشین مجازی جاوا (Java Virtual Machine) شیاء تغییر پذیر (Mutable Objects) طبقه بندی کلاس ها در جاوا طریقه نصب اندروید استودیو علت عدم پشتیبانی ارث بری چند گانه در جاوا عملگر instanceof عملگر ها در جاوا فاوت Overload با Override فاوت Overload با Override در جاوا فایبل String فایده انواع داده عام چیست ؟ فایل AndroidManifest.XML فایل jar فایل JAR چیست فایل String.xml جیه فایل های آرشیو جاوا فرآیند مرگ اشیاء جاوا فراخوانی متد در جاوا فرایند مقداردهی اولیه اشیاء (Initialization ) فرق Implicit Intent و Explicit Intent فرق java ee با java se فرق نسخه های اندروید فولدر mipmap فولدر ذخیره سازی اکتیوتی فیلم + اندروید استادیو فیلم آموزش java فیلم آموزش oop فیلم آموزش جاوا فیلم آموزش جاوا 8 فیلم رایگان آموزش جاوا فیلم فارسی جاوا قرار دادن view در لیوت قرار دادن داده های اضافی در Intent قواعد برنامه نویسی قواعد مرسوم در برنامه نویسی جاوا لاس داخلی بینام در جاوا لیست ها در جاوا لیست ویو لیست ویوو لیست پیوندی چیست لیوت لیوت ها در اندروید لیوت چیه ؟ ماژول اندروید متد (رفتار) انتزاعی متد equals متد equals در جاوا متد Fainal در جاوا متد finalize() در جاوا متد Generic در جاوا متد Hashcode در جاوا متد Oncreate() متد toString متد انتزاعی در جاوا متدها در جاوا متدهای دارای تعداد پارامتر متغیر متدهای رشته ها در جاوا متدهای کار با واسط ها در جاوا متد چیست ؟ متذ در جاوا متغیر (Variable) در جاوا متغیر ثابت چیه ؟ متغیر محلی ثابت متغیر ها در جاوا متغیر های ثابت در جاوا مجازی ساز اندروید مجموعه در جاوا محاسبه گر سن محصور سازی محیط های برنامه نویسی اندروید مدیریت Exception در جاوا مدیریت استثناءها مدیریت خطا در جاوا مراجع پیشنهادی جهت مطالعه در مورد جاوا مزايای استفاده از محيط های توسعه (IDE) مزایای JAR مستندات JAVA مستندات جاوا مشکل با اندروید استادیو معرفی Android SDK معرفی ConstraintLayout معرفی InputType برای EditText معرفی Intent در اندروید معرفی Java JDK معرفی Java SDK معرفی Spinner در اندروید معرفی خاصیت InputType معرفی خصوصیت onclick معرفی رشته (String) در جاوا معرفی سیستم عامل Android معرفی سیستم عامل اندروید معرفی عملگر ها در جاوا معرفی فایل JAR معرفی مجموعه ها در جاوا مفهموم محصورسازی جاوا مفهوم Api در برنامه نویسی مفهوم Stack trace مفهوم ارجاع به اشیاء مفهوم شئ گرایی در جاوا مفهوم وراثت (Inheritance) مقاشیسه اشیاء در جاوا مقايسه اعداد اعشاری در جاوا مقایسه تساوی اشیاء با متد equals مقداردهی اولیه درخط در java مقداردهی اولیه زیرکلاس ها منبع آرایه ای در اندروید منظوراز dp در اندروید منظور از View چیست منظور از اکتیویتی چیست منظور از سطح API چیست منظور از لیوت چیست منظور از هاردکودینک چیست من و اندروید محاسبه گرسن نام نسخه های اندروید نحوه ارسال آرایه به متد در جاوا نحوه ارسال پارامتر به متدها در جاوا نحوه ایجاد فایل JAR نحوه تعریف ارایه در جاوا نحوه تعریف یک آرایه رشته ای نحوه دریافت JDK نحوه دریافت اطلاعات از کاربران نحوه مشاهده محتویات فایل JAR نحوه نصب اندروید استدیو نحوه نصب اندروید استودیو نحوه نصب جنی موشن نحوه کار سازنده نرم افزار Jdk چیست نرم افزار جنی موشن نسخه هاي آندرويد نسخه های اندروید نسخه های جدید اندروید نسخه های مختلف اندروید نسخه های مختلف جاوا نصب Eclipse نصب Sdk اندروید نصب جنی موشن نصب و راه اندازی جاوا نصب پلاگین در اندروید Studio نمایش سطوح دسترسی در UML نمایش واسط در UML نمایش وب در اندروید نمایش وراثت در UML _Diagram نمایش پیام به کاربر در اندروید نوار وضعیت در اندروید استادیو نوشتن متد روی ToggleButton نوع enum در جاوا نوع خام در جاوا نوع داده جنریک نوع داده شمارشی در جاوا نوع داده شمارشی چیست نگاشت در جاوا نگاشت چیست واحد های اندازه گیری در اندروید وارد کردن خودکار کتابخانه ها واسط List در جاوا واسط درجاوا واسط چیست وب ویو وراثت انواع داده خام در جاوا وراثت در Java وراثت در جاوا وراثت در طراحی نرم افزار وراثت در واسط ها وضعیت اشیاء در جاوا وضعیت اشیاء در حافظه وضعیت اشیاء در حافظه جاوا ویدئو ویوو ویو ویوو ویووگروپ ویژگی ویژگی ثابت ویژگی ها در جاوا ویژگی های المنت ها ویژگی های جاوا پارامتر آرایه پارامتر ثابت پاسخ گویی به کلیک در اندروید پخش آهنگ پخش فیلم در اندروید پخش موسیقی در انروید پخش ویدئو در برنامه نویس اندروید پخش ویدئو درذ اندروید استادیو پرش از یک اکتیوتی به اکتیویتی دیگر پروژه جاوا پروژه مدیریت کتابخانه پکیج جاوا پکیج جاوا چیست پکیج چیست ؟ پیاده سازی زیر کلاس ها در جاوا پیاده سازی واسط ها پیامایشگر در جاوا پیش نیاز نصب اندروید استادیو چاپ مقدار در جاوا چرا جاوا چرخه حیات اشیاء جاوا چند ریختی در جاوا چند ریختی چیست چک باکس چک باکس در اندروید چک کردن خاموش و روشن بودن Toggle Button کاراکترهای ویژه جاوا کار با EditText درون سند اکتیوتی کار با findViewByID کار با ToggleButton در Android کار با آداپتور در اندروید کار با فایل String.xml در اندروید کار با چک باکس ها در اندروید کاربرد Classpath کاربرد this برای سازند ه ها کاربرد وراثت در طراحی نرم افزار کاربرد کباس بی نام در جاوا کاربرد کلاس داخلی کد نویسی در اکتیویتی کلاس ArrayList در جاوا کلاس Arrays در جاوا کلاس Collections در جاوا کلاس Final در جاوا کلاس IS-A کلاس LinkedList در جاوا کلاس MainActivity کلاس Object کلاس View کلاس view در اندروید کلاس انتزاعی کلاس انتزاعی در جاوا کلاس بدون سازنده پیش فرض کلاس داخلی استاتیک کلاس داخلی بی نام کلاس داخلی عادی کلاس داخلی غیر استاتیک کلاس داخلی چیست کلاس فاینال کلاس مشتق (Derived Class) کلاس ها و متدهای انتزاعی (abstract) کلاس های لفاف انواع اولیه کلاس والد (Parent Class) کنترل نوع در جاوا گوشی های هوشمند اندرویدی یخچال فیریزر اندرویدی یونیکد جاوا  بخش های مختلف حافظه: Stack و Heap